Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking gegevensuitwisseling detentie en re-integratie

Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling per 1 juli 2021 in de samenwerking tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), gemeenten en de reclassering, na de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen.

DIRECT DOWNLOADEN

De handreiking beperkt zich tot de uitwisseling in het reguliere re-integratietraject. De kern hiervan is dat het werken met toestemming van de gedetineerde, zoals geïntroduceerd in mei 2019, niet meer nodig is voor afstemming van het een detentie- en re-integratieplan (D&R-plan).

Deze handreiking heeft geen betrekking op de gegevensuitwisseling ten aanzien van andere onderdelen van de Wet straffen en beschermen, bijv. in het kader van de Bestuurlijke Informatie Justitiabelen of art. 18b Wet straffen en beschermen. De mogelijkheden voor gegevensuitwisseling in het kader van artikel 18b van de Wet straffen en beschermen (reëel risico op zeden of geweldsmisdrijven) staan beschreven in een aparte handreiking.

Doelgroep

De doelgroepen voor deze informatiesheet zijn de PI, gemeenten en de reclassering.

Doel

Deze handreiking biedt praktische handvatten voor de casemanagers van de PI’s, de gemeentelijke coördinatoren nazorg en de reclasseringswerkers. De handreiking wil zo eventuele onduidelijkheden over de nieuwe juridische mogelijkheden wegnemen en een beter handelingsperspectief bieden.

Beschrijving

De werkafspraken in de voorliggende handreiking gegevensuitwisseling Detentie & Re-integratie zijn een uitwerking van het juridische kader voor gegevensuitwisseling voor het vaststellen, aanpassen en uitvoeren van D&R-plannen. DJI, gemeenten en de reclassering kunnen in interne werkinstructies een nadere uitwerking geven over hoe zij omgaan met persoonsgegevens binnen hun organisaties. Deze handreiking beschrijft alleen de praktische kaders voor gegevensuitwisseling tussen de partijen.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de gegevens die DJI, gemeenten en reclasseringsorganisaties kunnen uitwisselen. In hoofdstuk 3 wordt de werkwijze beschreven en staan praktisch handvatten voor gegevensuitwisseling. Hoofdstuk 4 schetst het algemene kader voor gegevensbescherming en hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de verwerkingsregimes en de bewaartermijnen. Hoofdstuk 6 sluit af met andere grondslagen voor gegevensuitwisseling.

De handreiking gaat niet over andere werkprocessen waarin DJI, gemeenten en de reclassering gegevens met elkaar uitwisselen, zoals afstemming in een Zorg- en Veiligheidshuis of de indicatiestelling en plaatsing in de forensische zorg. De handreiking gaat ook niet over gegevensuitwisseling met andere netwerkpartners, zoals de Politie en het OM. Veel van die processen, bijvoorbeeld ten aanzien van detentiefasering of het strafproces, hebben al vele jaren een goede wettelijk grondslag voor gegevensuitwisseling.

Organisatie

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Links