Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

29-01-2024 12:00
Voor deze handreiking zijn de (on)mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens ter bestrijding en voorkoming van excessief geweld onderzocht. De publicatie is bedoeld voor alle organisaties die te maken kunnen krijgen met excessief geweld zoals afpersingen, schiet- en steekpartijen.

Spiekbrief voor zorg & veiligheidsprofessionals

27-11-2023 12:00
Deze spiekbrief over het delen van gegevens is opgesteld door de Kenniswerkplaats Zorg en Veiligheid Midden Nederland. Aan de hand van drie hoofdtips krijgen zorg- en veiligheidsprofessionals inzicht in de wijze waarop ze gegevens wel of niet kunnen delen.

Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein

22-11-2023 12:00
'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein' is een gids voor het uitwisselen van gegevens tussen diverse samenwerkende instanties. De publicatie helpt bij het antwoord op de vraag hoe professionals samen complexe problemen kunnen aanpakken door informatie te delen, binnen de grenzen van privacyregels.

Adviesdocumenten Middenvelder

17-11-2023 12:00
Het Programma Privacy en Gegevensdeling Zorg en Veiligheid heeft twee adviesdocumenten opgesteld voor het werken met de Middenvelder. Het eerste beschrijft de juridische borging van bevraging van de Middenvelder in het kader van de informatieverstrekking door een ZVH aan het OM (ten behoeve van een afdoeningsbeslissing). Het tweede document regelt de bekendheids-check tussen ZVH’en onderling.

Handreiking voor gemeenten voor online onderzoek bij het handhaven van de openbare orde

26-10-2023 12:00
Deze handreiking biedt een stappenplan om te beoordelen of het nodig is online onderzoek te doen om bepaalde openbare orde bevoegdheden in te kunnen zetten, of indien daarover nog geen duidelijkheid bestaat, om een algemeen beeld te kunnen vormen van een (dreigende) openbare orde verstoring.

Het 7-stappenmodel

03-07-2023 12:00
Het 7-stappenmodel is een werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Deze publicatie beschrijft de aanpak van problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken, schetst een heldere rolverdeling tussen de betrokken partijen en biedt handvatten voor informatieoverdracht.

Handreiking ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’

11-05-2023 12:00
Om de proeftuinen ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ te ondersteunen, is de handreiking ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ opgesteld. In deze handreiking worden de belangrijkste kaders en bouwstenen aangereikt om ‘AVG-proof’ samen te werken.

Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er

14-04-2023 12:00
Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze handreiking biedt concrete handvatten hoe gemeenten de privacy en gegevensdeling voor wijk-GGD’ers goed kunnen organiseren.

Leermodule RIEC convenant en privacyprotocol

28-02-2023 12:00
Om de kennis van iedereen binnen de RIEC-samenwerking up-to-date te houden, is een leermodule ‘RIEC-convenant en Privacyprotocol’ ontwikkeld. Deze module helpt professionals om het RIEC-samenwerkingsverband (nog) beter te leren kennen.

FAQ woonoverlast en gegevensdeling

24-01-2023 12:00
Gegevens delen bij de aanpak van woonoverlast, wat kan wel en wat kan niet? Het is een vraag waar veel professionals regelmatig mee worstelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzamelde de meest gestelde vragen en formuleerde, samen met professionals, antwoorden.

Gemeenten en privacy: over de inzet van technologie en samenwerkingsverbanden

07-11-2022 12:00
Deze handreiking ondersteunt gemeenteraadsleden bij het controleren van de gemeentelijke inzet van technologie en de deelname aan samenwerkingsverbanden. Door het gemeentebestuur hier kritisch over te bevragen, komen raadsleden op voor de privacy van de inwoners.

Model privacyprotocol: Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van bestrijding van ondermijning

27-10-2022 12:00
Het ‘Model privacy protocol – Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning’ geeft gemeenten inzicht in het juridisch kader voor de binnengemeentelijke gegevensuitwisseling bij de bestrijding van ondermijning en de afspraken die nodig zijn om te komen tot een rechtmatige en zorgvuldige gegevensuitwisseling.

Modelconvenant jeugdgroepaanpak

07-10-2022 12:00
Dit modelconvenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling bij de aanpak van een problematische jeugdgroep. Het convenant maakt onderdeel uit van het 7-stappenmodel; een werkproces voor de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?

25-05-2022 12:00
Deze handreiking helpt gemeenteraadsleden om aan het college de juiste vragen te stellen over privacy binnen de gemeente. De kern is in drie eenvoudige vragen gevat.

Handvat gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

30-01-2022 12:00
Het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Deze nieuwe versie van het handvat zijn onder andere twee DPIA-adviesdocumenten opgenomen.

E-learning Gegevens uitwisselen bij samenwerking in het jeugddomein

01-11-2021 12:00
Voor professionals die met jeugd werken is samenwerken met andere professionals steeds meer regel dan uitzondering. Op initiatief van de manifestpartners jeugd ontwikkelden de samenwerkende beroepsorganisaties en het programma Zorg voor de Jeugd de e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’.

RIEC-LIEC convenant, Privacyprotocol en persoonsgegevens

16-09-2021 12:00
Dit protocol en de bijbehorende procesbeschrijvingen geven inzicht in het juridisch kader en de afspraken met betrekking tot gegevensverwerking tussen de convenantpartners in de RIEC’s. De RIEC’s zijn regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

Modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters'

18-08-2021 12:00
Het modelconvenant ‘Privacy thuiszitters’ biedt een zo sluitend mogelijk juridisch kader voor de inrichting van de gegevensverwerking bij samenwerking tussen partijen uit het onderwijs en jeugddomein rond thuiszittende leerlingen.

Handreiking gegevensuitwisseling detentie en re-integratie

01-07-2021 12:00
Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling per 1 juli 2021 in de samenwerking tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), gemeenten en de reclassering, na de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen.

Handreiking gegevensuitwisseling bij reëel risico op zeden of geweldsmisdrijven

01-07-2021 12:00
Deze handreiking beperkt zich tot de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling op grond van artikel 18b van de Wet straffen en beschermen.

Handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg

01-07-2021 12:00
Deze handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg is een gemeenschappelijk naslagwerk voor de organisaties die een rol hebben in de forensische zorgketen. De handreiking richt zich op de uitwisseling van gegevens over de justitiabele tussen verschillende organisaties.

Handelingskader aanpak personen verward gedrag: samenwerken en gegevens delen tussen woon- zorg- en veiligheidsdomein

30-06-2021 12:00
Dit handelingskader biedt inzicht in mogelijkheden voor samenwerking en gegevensdeling in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag en ondersteunt op deze manier professionals.

Handreiking gegevensverwerking bemoeizorg

31-05-2021 12:00
Deze handreiking gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand aan en gedurende het bemoeizorgtraject en niet over het bieden van bemoeizorg als zodanig.

Handreiking gegevensdeling bij het includeren in- en uitvoeren van de levensloopaanpak

16-01-2021 12:00
Deze handreiking richt zich op het toepassen van gegevensdeling en privacy bij het in- en uitvoeren van de levensloopaanpak. De handreiking beschrijft de verschillende routes waarlangs iemand toegeleid kan worden naar de levensloopaanpak vanuit juridisch perspectief en licht toe wat dit betekent voor de gegevensverwerking.

Wijkteams en het pettenvraagstuk: als hulp en toeleiding samenkomen

16-12-2020 12:00
Deze publicatie biedt inzicht in het pettenvraagstuk binnen wijkteams en geeft informatie over het inrichten van gegevensverwerking bij wijkteams in deze context.

Handreiking ‘Aanpak mensenhandel en gebruik persoonsgegevens’

18-11-2020 12:00
De handreiking geeft een beknopt inzicht in de belangrijkste elementen bij de aanpak van mensenhandel, schetst het juridisch kader voor de gegevensverwerking bij de aanpak, en geeft een stappenplan voor het beoordelen van gegevensverwerking in de praktijk.

Factsheet gegevensverwerking en privacy - Samenloop meldpunt Wvggz – meldpunt niet-acuut

09-10-2020 12:00
Betreft een factsheet die handvatten geeft voor de inrichting van de gegevensverwerking als een meldpunt Wvggz en meldpunt niet-acuut in een organisatie ondergebracht worden.

Meldpunten niet-acuut

30-08-2020 12:00
Deze handreiking schetst de juridische basis voor de gegevensverwerking in de meldpunten niet-acuut, en biedt handvatten voor de inrichting van de informatiehuishouding. Bij de handreiking hoort het Achtergronddocument Juridische aspecten bij inrichten meldpunt niet acute zorg.

Modelconvenant en modelprotocol Zorg- en Veiligheidshuizen

14-07-2020 12:00
Het modelconvenant en -protocol bieden samen het juridisch kader en afspraken op basis waarvan partijen gegevens kunnen uitwisselen voor zover het noodzakelijk in een specifieke casus. De documenten zijn gebaseerd op het handvat gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein.

Webtool zorg- en veiligheidshuizen

30-06-2020 12:00
In deze webtool kan gericht informatie gevonden over de inrichting van gegevensverwerking in het zorg- en veiligheidshuis. Deze informatie is beschreven in verschillende documenten: een handvat, een vertaaldocument en verschillende modeldocumenten.

Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen

29-11-2019 12:00
In deze publicatie is een aantal veelgestelde vragen verzameld rondom privacy in het sociaal domein. Het document geeft professionals praktische antwoorden op vragen rondom gegevensverwerking.

Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners

23-11-2019 12:00
Welke informatie mag een school uitwisselen met externe partners? Deze handreiking geeft uitleg over welke gegevens gedeeld mogen worden. Privacy wordt hierbij niet gezien als obstakel, maar als hulpmiddel in de samenwerking met ouders en leerling.

PrivacyApp Jeugd

08-04-2019 12:00
Betreft een webapp die jongeren, professionals, ouders en verzorgers antwoord geeft op vragen over gegevensverwerking en privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Handvat Informatiedeling ZSM

20-03-2019 12:00
De uitwisseling van gegevens is noodzakelijk om als ZSM partner individueel en als ZSM partners gezamenlijk goed de taken uit te voeren. Dit handvat beschrijft de juridische kaders voor gegevensdeling en privacy in het kader van het ZSM-proces.

Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering Jeugd

04-10-2018 12:00
Betreft een werkwijze ontwikkeld door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken. De werkwijze helpt professionals in het jeugddomein zorgvuldig een besluit te nemen over het delen van informatie bij zorgen over radicalisering.

E-learningmodule gegevensdeling en privacy ZVH-procesregisseurs en professionals

04-08-2017 12:00
Een e-learningmodule over gegevensdeling en privacy voor procesregisseurs en professionals die zich bezighouden met complexe casuïstiek in het zorg- en veiligheidshuis. De module richt zich specifiek op professionals die afwegingen maken rond het gebruik en delen van persoonsgegevens.

E-learningmodule gegevensdeling en privacy ZVH-beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming

04-08-2017 12:00
Betreft een e-learningmodule over gegevensdeling en privacy voor beleidsmedewerkers, juristen en Functionarissen gegevensbescherming die betrokken zijn bij de inrichting en bestuurlijke afspraken van de gegevensverwerking in het zorg- en veiligheidshuis.

Trainingen gegevensdeling en privacy ZVH-procesregisseurs en professionals

04-08-2017 12:00
Betreft een training in aanvulling op de e-learningsmodule voor procesregisseurs en professionals die zich bezighouden met complexe casuïstiek en daarbij afwegingen maken rond het gebruik en delen van persoonsgegevens binnen het zorg- en veiligheidshuis.

Trainingen gegevensdeling en privacy ZVH-beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming

04-08-2017 12:00
Betreft een training in aanvulling op de e-learningsmodule voor beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming die zich bezighouden met complexe casuïstiek en daarbij afwegingen maken rond het gebruik en delen van persoonsgegevens binnen het zorg- en veiligheidshuis.

Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

31-05-2017 12:00
De handleiding geeft de procesbeschrijving voor de aanpak van het voorkomen van radicalisering en extremisme en het verwerken van persoonsgegevens rondom dit thema. Het is bedoeld voor gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en ketenpartners.

Vuistregels voor de professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming

28-10-2016 12:00
Het document ‘Vuistregels: In goed vertrouwen – de privacy van jeugd geborgd’ biedt vuistregels voor gegevensuitwisseling en privacy voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De vuistregels zijn opgesteld door de manifestpartners In goed vertrouwen de privacy van de jeugd geborgd. Een coalitie van ruim twintig branche- en beroepsorganisaties.

Manifest privacy jeugd

22-06-2016 12:00
Het manifest ‘In goed vertrouwen – de privacy van de jeugd geborgd’ bevat de principe-afspraken tussen ruim twintig branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming op het gebied van gegevensverwerking en privacy bij samenwerking in het jeugddomein.