Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handvat gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

30-01-2022

Het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Deze nieuwe versie van het handvat zijn onder andere twee DPIA-adviesdocumenten opgenomen.

DIRECT DOWNLOADEN

In samenwerkingsverbanden binnen het zorg- en veiligheidsdomein werken partijen samen om maatschappelijke problemen op te pakken en gezamenlijk te komen tot oplossingen die in het belang zijn van betrokkenen en de omgeving. Voor de gegevensuitwisseling binnen dergelijke samenwerkingsverbanden zijn er geen specifieke wettelijke kaders. Het juridisch kader daarvoor moet worden geconstrueerd op basis van de taken van de afzonderlijke partijen.

Dit handvat biedt inzicht in algemene wet- en regelgeving ten aanzien van privacy en het verwerken van persoonsgegevens en de materiewetten die van toepassing zijn voor de meest voorkomende ketenpartners in het zorg- en veiligheidsdomein. Het handvat is opgesteld door de privacy-experts van de landelijke ketenpartners en vastgesteld door de Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheid.

Doelgroep

De doelgroep betreft deelnemers van samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein die gericht zijn op persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek.

Doel

Het doel van het handvat is om inzicht te geven in algemene wet- en regelgeving ten aanzien van privacy en het verwerken van persoonsgegevens en de specifieke regels in de materiewetten die voor de verschillende ketenpartners van toepassing zijn. Daarnaast biedt laat het handvat zien hoe de gegevensverwerking voor samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein rechtmatig en zorgvuldig kan worden ingericht.

Beschrijving

Er zijn geen expliciete wettelijke kaders voor de gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein. Partijen werken samen op basis van hun eigen (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het juridisch kader voor de gegevensverwerking kan daarom slechts geconstrueerd worden op basis van de (wettelijke) taken van de samenwerkende partijen en dient gemotiveerd te worden vanuit een zwaarwegend algemeen belang om samen te werken.

Dit handvat geeft inzicht in de algemene wet- en regelgeving ten aanzien van privacy en het verwerken van persoonsgegevens en de regelgeving die voor de meest voorkomende ketenpartners van toepassing is. En het besteedt aandacht aan de wijze waarop aan de hand van het handvat de gegevensverwerking bij samenwerking kan worden ingericht. Daarnaast bevat het in de bijlage met een overzicht van de belangrijkste meldrechten en informatieplichten voor professionals, en praktische documenten die laten zien hoe het handvat is uitgewerkt voor de samenwerking in de zorg- en veiligheidshuizen.

Het gaat om:

  • Vertaling Handvat naar praktijk – Verwerking van persoonsgegevens bij complexe casuïstiek in de zorg- en veiligheidshuizen
  • Model samenwerkingsconvenant zorg- en veiligheidshuizen
  • Model privacyprotocol zorg- en veiligheidshuizen
  • Adviesdocument DPIA zorg- en veiligheidshuizen
  • Adviesdocument Middenvelder zorg- en veiligheidshuizen

De eerste versie van het handvat was specifiek geschreven voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Het nieuwe handvat is breder van toepassing op samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein die gericht zijn op persoonsgerichte aanpak van bij complexe casuïstiek.

De nieuwe versie is volledig aangepast aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.

Auteur(s)

De werkgroep gegevensdeling en privacy in het zorg- en veiligheidsdomein. Deze werkgroep bestaat uit de privacy officers van de landelijke ketenpartners in het zorg- en veiligheidsdomein: Nationale Politie, Openbaar Ministerie, de Nederlandse ggz, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, Jeugdzorg Nederland, Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Slachtofferhulp Nederland, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Aedes vereniging van woningcorporaties, de Landelijke Vereniging van Managers Veiligheidshuizen, Halt, en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Organisatie

Landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

Links