Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Model privacyprotocol: Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van bestrijding van ondermijning

27-10-2022

Het ‘Model privacy protocol – Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning’ geeft gemeenten inzicht in het juridisch kader voor de binnengemeentelijke gegevensuitwisseling bij de bestrijding van ondermijning en de afspraken die nodig zijn om te komen tot een rechtmatige en zorgvuldige gegevensuitwisseling.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Het document is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers en juristen van gemeenten die betrokken zijn bij de inrichting van de gegevensverwerking bij de bestrijding van ondermijning.

Doel

Het doel van het protocol is om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van een rechtmatige en zorgvuldige gegevensverwerking bij bestuurlijke en bestuursrechtelijke aanpak van ondermijning en de afspraken te maken die daarvoor nodig zijn.

Beschrijving

Dit model privacy protocol kan voor gemeenten een handleiding en basis voor de inrichting van de binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning.
Het protocol bestaat uit drie hoofddelen:

  • De aanpak van ondermijning

Een beschrijving van de problematiek, doelen van de bestuurlijke aanpak en een beschrijving van het doel van het modelprotocol.

  • Het protocol

Met een schematische weergave van de aanpak, een toelichting op de verschillende fasen in de aanpak, en een beschrijving van de waarborgen voor een rechtmatige en zorgvuldige omgang met gegevens in de verschillende fasen van de aanpak.

  • Privacy checks

Een uitwerking van de privacy checks in verschillende fasen van de aanpak

Daarnaast bevat het protocol twee bijlagen:

  • Een checklist voor signaalanalyse
  • Een analyse van de ruimte voor binnengemeentelijke gegevensuitwisseling in relevante wet- en regelgeving

Auteur(s)

De landsadvocaat, in samenwerking met het aanjaagteam ondermijning, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Organisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Links