Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Modelconvenant en modelprotocol Zorg- en Veiligheidshuizen

14-07-2020

Het modelconvenant en -protocol bieden samen het juridisch kader en afspraken op basis waarvan partijen gegevens kunnen uitwisselen voor zover het noodzakelijk in een specifieke casus. De documenten zijn gebaseerd op het handvat gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein.

DIRECT DOWNLOADEN MODELCONVENANT
DIRECT DOWNLOADEN MODELPROTOCOL

Binnen de zorg- en veiligheidshuizen werken partijen uit de strafrecht- en OOV-keten, en partijen uit het sociaal en zorgdomein samen rond complexe casuïstiek. Het gaat daarbij om casuïstiek waarbij problemen op het gebied van criminaliteit, openbare orde en /of veiligheid, mede hun oorzaak vinden in sociale en zorgproblematiek.

Voor de gegevensuitwisseling binnen dergelijke samenwerkingsverbanden zijn er geen specifieke wettelijke kaders. Het juridisch kader daarvoor moet worden geconstrueerd op basis van de taken van de afzonderlijke partijen. De documenten zijn vastgesteld door de Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheid.

Doelgroep

De doelgroep betreft deelnemers in de zorg- en veiligheidshuizen.

Doel

De modeldocumenten zijn bedoeld als basis voor het opstellen van het eigen convenant en protocol door de regionale zorg- en veiligheidshuizen.

Beschrijving

Er zijn geen expliciete wettelijke kaders voor de gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein. Partijen werken samen op basis van hun eigen (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Het juridisch kader voor de gegevensverwerking kan daarom slechts geconstrueerd worden op basis van de (wettelijke) taken van de samenwerkende partijen en dient gemotiveerd te worden vanuit een zwaarwegend algemeen belang om samen te werken. Dat construeren is complex. Reden waarom namens de landelijke stuurgroep zorg- en veiligheid deze modeldocumenten zijn ontwikkeld.

De modeldocumenten zijn niet vrijblijvend, maar berusten op landelijke afspraken en gemeenschappelijke interpretaties van regelgeving, waar de landelijke ketenpartners mee ingestemd hebben. Op onderdelen kunnen bepalingen over de organisatie aangepast worden aan de lokale situatie. Echter het model privacyprotocol biedt geen ruimte voor regionale afwijkingen.

Auteur(s)

De werkgroep gegevensdeling en privacy in het zorg- en veiligheidsdomein. Deze werkgroep bestaat uit de privacy officers van de landelijke ketenpartners in het zorg- en veiligheidsdomein: Nationale Politie, Openbaar Ministerie, de Nederlandse ggz, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, Jeugdzorg Nederland, Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Slachtofferhulp Nederland, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Aedes vereniging van woningcorporaties, de Landelijke Vereniging van Managers Veiligheidshuizen, Halt, en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Organisatie

Landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

Links