Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg

14-09-2021

Het afgelopen jaar is samen met betrokken organisaties in de forensische zorg hard gewerkt aan een handreiking over informatie-uitwisseling in de forensische zorg. Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te scheppen over welke informatie moet worden uitgewisseld in de forensische zorgketen.

Werkprocessen

De handreiking gaat uit van de werkprocessen in de overige forensische zorg, in het bijzonder de indicatiestelling, de plaatsing en de zorgverlening bij forensische zorg als bijzondere voorwaarde en vanuit detentie. Deze processen worden op een gestructureerde wijze gepresenteerd.

Daarbij is steeds inzichtelijk gemaakt:

  • op welke momenten (‘koppelvlakken’) er informatie wordt uitgewisseld,
  • tussen wie deze informatie wordt uitgewisseld,
  • waaruit deze informatie bestaat en
  • op basis van welke juridische grondslag(en) de overdracht plaatsvindt.

Uitwisseling tussen ketenpartners

Hierbij ligt de focus op de uitwisseling tussen verschillende ketenpartners. Koppelvlakken waarbij enkel sprake is van een interne verwerking zijn wel opgenomen in de handreiking voor de volledigheid van het deelproces, maar zijn niet verder uitgewerkt.

Deze handreiking is een gemeenschappelijk naslagwerk voor de organisaties die een rol hebben in de forensische zorgketen. Dit document is de basis voor organisaties om de eigen medewerkers specifiek te informeren. Daarnaast geeft de handreiking een overzicht om eventuele knelpunten in kaart te brengen en gericht aan oplossingen te werken.

Dynamisch document

De handreiking is een dynamisch document: beleid staat niet stil, wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot aanpassingen en aanvullingen en ook in de praktijk kan daaraan behoefte blijken. De handreiking zal dan ook periodiek worden herijkt. Het beheer van de handreiking is belegd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij informatie-uitwisselingFZ@minjenv.nl

Downloads