Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreikingen informatievoorziening nieuwe Wet Inburgering

10-06-2021

Om gemeenten handvatten te geven op het gebied van informatievoorziening bij de invoering van de nieuwe Wet inburgering zijn onlangs 2 handreikingen verschenen: De handreiking ‘Gegevensuitwisseling gemeenten en ketenpartners nieuwe Wet inburgering’ en de handreiking ‘Leveranciers’. 

Beide handreikingen helpen gemeenten op weg met de uitwisseling van gegevens tussen landelijke ketenpartners en de afspraken die zij moeten maken met softwareleveranciers.

Handreiking Gegevensuitwisseling gemeenten en ketenpartners nieuwe Wet inburgering

De handreiking Gegevensuitwisseling gemeenten en ketenpartners nieuwe Wet inburgering maakt inzichtelijk welke gegevensuitwisselingen nodig zijn om in het kader van de nieuwe Wet Inburgering de gemeentelijke regierol goed te kunnen uitvoeren. Ook wordt de wettelijk voorgeschreven gegevensuitwisseling met ketenpartners DUO, COA en CBS toegelicht. Daarbij is het gemeentelijk werkproces inburgering het uitgangspunt.

De handreiking voorziet in een referentie-gegevens set op basis waarvan gemeenten kunnen bepalen welke afspraken ze maken met taal- en andere aanbieders. De handreiking sluit aan op het Eindrapport Ketenwerkproces en kan in samenhang gebruikt worden met de andere VNG handreikingen.

Handreiking leveranciers

Voor informatievoorziening van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering zijn gemeenten afhankelijk van de leveranciers van maatwerkapplicaties. De VNG heeft een Handreiking leveranciers ontwikkelt waarin de stappen beschreven worden die nodig zijn om tot goede afspraken te komen met deze leveranciers.

Nieuwe wet

Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. In het nieuwe stelsel ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie