Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

RIEC-LIEC convenant, Privacyprotocol en persoonsgegevens

16-09-2021

Dit protocol en de bijbehorende procesbeschrijvingen geven inzicht in het juridisch kader en de afspraken met betrekking tot gegevensverwerking tussen de convenantpartners in de RIEC’s. De RIEC’s zijn regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

DIRECT DOWNLOADEN

In een RIEC kan onderzoek naar onder andere de volgende vormen van georganiseerde criminaliteit aan de orde zijn:

 • mensenhandel en -smokkel;
 • georganiseerde hennepteelt;
 • fraude in de vastgoedsector;
 • misbruik binnen de vastgoedsector;
 • witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel- economische criminaliteit;
 • criminaliteit zoals die door de minister van Veiligheid en Justitie worden benoemd op basis van het 4-jaarlijks door deze minister vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld;
 • andere per Regionale Stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit (Let op: per RIEC verschillend).

Doelgroep

Dit protocol en bijbehorende procesbeschrijving is relevant voor beleidsmedewerkers, juristen, managers én uitvoeringsprofessionals die zich richten op deze thema’s.

Doel

Doel is inzicht geven in juridische kaders en afspraken m.b.t. gegevensverwerking tussen convenantpartners in de RIEC’s.

Beschrijving

Dit protocol en de bijbehorende procesbeschrijvingen geven inzicht in het juridisch kader en de afspraken met betrekking tot gegevensverwerking tussen de convenantpartners in de RIEC’s. De RIEC’s zijn regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

 • Het convenant bevat de bestuurlijke afspraken met betrekking tot de samenwerking in het RIEC-LIEC;
 • Het privacyprotocol beschrijft de juridische grondslagen voor de gegevensverwerking in het RIEC-LIEC door de verschillende partijen, de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de zorgvuldigheidsvereisten van de AVG en de verantwoordelijkheden van de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken, o.a. met betrekking tot de rechten van betrokkene;
 • De procesbeschrijving integrale aanpak beschrijft het proces bij een onderzoek naar aanleiding van een signaal, de rechtmatigheidsgrondslagen voor de gegevensverwerking, de gegevens die in de verschillende fasen aan de orde kunnen zijn en de informatieproducten die daar het resultaat van kunnen zijn;
 • De procesbeschrijving Bibob ondersteuning door bestuursorgaan beschrijft de mogelijkheden voor ondersteuning door het RIEC in het kader van een Bibob-onderzoek en de gegevensuitwisseling die daarbij aan de orde kan zijn ook tussen deelnemende bestuursorganen;
 • De procesbeschrijving Gebied-wijkscan en nulmeting beschrijft naast het proces, de rechtmatigheidsgrondslagen voor de gegevensverwerking ten behoeve van de gebied-wijkscan en nulmeting, en de gegevens en bronbestanden die daarbij aan de orde kunnen zijn.
 • De procesbeschrijving handhavingsknelpunten beschrijft naast het proces, de rechtmatigheidsgrondslagen voor de gegevensverwerking, de gegevens die in verschillende fasen van het proces aan de orde kunnen zijn, en criteria voor de vervolgacties die uit een analyse voort kunnen vloeien.

Auteur(s)

Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) 

Organisatie

Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC). Zie www.riec.nl.

Links

Bijbehorende procesbeschrijvingen